O nas

Javni zavod Lekarna Krško

Lekarna Krško je javni zavod, ki lekarniške storitve opravlja na področju občine Krško in Kostanjevica na Krki. V okviru zavoda delujeta dve enoti:
Lekarna Krško in Lekarna Kostanjevica na Krki.

Cert znak SIQ

Obe lekarni sta verificirani pri Ministrstvu za zdravje. Poleg zdravil na recept in brez recepta imamo v obeh enotah širok nabor medicinskih pripomočkov, galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja. Pri izdaji vam nudimo strokovne informacije in nasvet o pravilni in varni rabi.

Zavod ima status učnega zavoda za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov Fakultete za farmacijo in obvezne delovne prakse dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Lekarna Krško opravlja dežurstvo v skladu s pogodbo ZZZS, OE Krško.

lekarna Krško
lekarna Krško

Poslanstvo

Poslanstvo Lekarne Krško je zagotavljanje nemotene, trajne, kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu.

Zgodovina

Lekarna Krško je bila ustanovljena leta 1948 kot javna lekarna s sedežem na Cesti krških 46, Krško. Sestavljali sta jo dve poslovni enoti: Lekarna Krško in Lekarna Kostanjevica, ki sta bili pred tem zasebni lekarni.

Lekarna Krško je bila pred nacionalizacijo v lasti družine Šušteršič, Lekarna Kostanjevica pa magistre Emilije Fon.

Leta 1991 je bil sprejet Statutarni sklep in izdano Soglasje k statutarnemu sklepu s stani Občine Krško o preoblikovanju delovne organizacije v javni zavod. Ustanoviteljica javnega zavoda je postala Občina Krško.

Javni zavod Lekarna Krško s sedežem na Cesti krških žrtev 46 je na tej lokaciji deloval do januarja leta 2003, ko smo se preselili na novo lokacijo na Cesti krških žrtev 132 c, Krško, kjer deluje še danes.

Oktobra leta 2011 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško. Ustanoviteljici zavoda sta postali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki.

lekarna Krško
lekarna Krško

Vizija

Vizija zavoda je biti med najuspešnejšimi v lekarniški dejavnosti.

Temeljni cilji JZ Lekarna Krško

 • zagotavljati farmakoterapevtsko in farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil posameznikom in ustanovam,
 • z znanjem in kakovostnim izvajanjem farmacevtske skrbi postati ključni partner uporabnikom pri svetovanju o uporabi zdravil,
  samozdravljenju in preventivi,
 • razvijati partnerske odnose z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi poslovnimi partnerji za uresničevanje poslanstva lekarne,
 • ustvarjati  nove kognitivne storitve za uporabnike (osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravi),
 • zagotavljati ekonomsko blagostanje in razvoj dejavnosti,
 • z nenehnim izboljševanjem in preprečevanjem poškodb pri delu skrbeti za zdravje zaposlenih,
 • ustvarjati zadovoljstvo zaposlenih,
 • z nenehnim izboljševanjem in preprečevanjem onesnaževanja skrbeti za okolje.

Politika ISV

Politika zavoda temelji na politiki kakovosti, ki vključuje nenehno izboljševanje vodenja kakovosti.

Direktorica s sodelavci je vzpostavila, izvaja in vzdržuje politiko ISV, ki zagotavlja:

 • stalen proces izboljšav sistema vodenja kakovosti,
 • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,
 • nenehno izboljševanje naših storitev,
 • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih,
 • stalno izboljševanje komunikacij in
 • pripadnost zaposlenih zavodu.