O nas

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: JZ Lekarna Krško, CKŽ 132 c, 8270 Krško
Odgovorna uradna oseba: Simona Jalovec Pavlovič, mag.farm. – direktorica
Datum prve objave kataloga: April 2005
Datum zadnje spremembe: kontinuirano
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lekarna-krsko.si, poglavje “Informacije javnega značaja”
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen preko spletnih strani JZ Lekarna Krško, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave JZ Lekarna Krško, na naslovu CKŽ 132 c, Krško in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam notranjih organizacijskih enot
Lekarna Krško, CKŽ 132 C, 8270 KRŠKO
vodja enote: Simona Jalovec Pavlovič, mag.farm.
tel.: 07 48 810 95, 07 48 810 98, 07 48 810 90
fax: 07 48 810 99
e-naslov: jz.lekarna.krsko@siol.net

Lekarna Kostanjevica, Ljubljanska cesta 16, 8311 Kostanjevica na Krki
vodja enote: Saša Kralj, mag.farm.
tel.: 07 49 87 255
e-naslov: lekarna.kostanjevica@siol.net

Organigram zavoda: Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba
Simona Jalovec Pavlovič, mag. farm., direktorica
CKž 132 C, 8270 Krško
tel.: 07/48 810 98, fax: 07 48 810 99
e-naslov: jz.lekarna.krsko@siol.net

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:
Povezave za predpise s področja zdravstva:
Ministrstvo za zdravje – zakonodaja in dokumenti
Predpisi so dostopni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU
Evropski register predpisov
Evropska farmakopeja

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS: http://www.vlada.si/
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
Povezava na EU portal: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
StatutSpremembe statuta 2019
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: JZ Lekarna Krško ne vodi nobenega postopka.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja JZ Lekarna Krško

Seznam evidenc:
Odpiralni čas lekarn

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

SEZNAM ZBIRK PODATKOV – Evidenca dejavnosti obdelave

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:
Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda: OBVESTILA

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo naslovite neposredno na pristojno uradno osebo JZ Lekarna Krško.

Notranji akti zavoda:
Interni akti zavoda

Druge informacije javnega značaja
Obvestilo – omejitve pri sprejemanju daril

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla, Netscape
Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda vsak delavnik od ponedeljka do petka: 8.00 do 12.00 ure

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskim vozičkom na sedežu zavoda.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja:
Stroškovnik lekarne Krško

JZ Lekarna Krško je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 8.8.2022.